Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.

 1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.
  A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
  A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott óvodában lehet. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodába történő jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.
  A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
  Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.
 2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2021. május 1. napjától    2021. május 6.  napjáig tart.
 3. Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével és benyújtásával történik. A szülő a jelentkezési lapot letöltheti a www.szombathely.hu honlapról,illetveátveheti az óvodában. A jelentkezési lapot elektronikusan – kivételes esetben személyesen – lehet benyújtani az óvodához. 

  A beíratáshoz szükséges alábbi dokumentumokat a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni:
  1. a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  2. a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
   Be kell mutatni továbbá:
  3. a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát;
  4. szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
  5. orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető;
  6. nem magyar állampolgárságú gyermek esetén igazolni kell, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén;
  7. TAJ kártyát.
 4. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott időpontig, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
  Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti.
 5. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapát követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
 6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §  (1) bek. a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 7. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okiratuk szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudják fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a tényt közölni kell az óvodavezetővel és a szakvéleményt be kell mutatni.
 8. Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvodák:
  Szombathelyi Napsugár Óvoda 9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 26/a. Tel: 94-501-748
  Szombathelyi Pipitér Óvoda 9700 Szombathely, Bem József u. 9/c. Tel: 94-501-541
 9. Az óvodák kötelező felvételi körzetéről a www.szombathely.hu oldalon, illetve a beiratási plakáton tájékozódhatnak a szülők.
 10. Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határideje 2021. június 4. napja. A döntést a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
  Az óvoda vezetője:
  1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, kötetlen formában,
  2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
   A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének magadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.
 11. Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást  Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél. (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)
 12. A MATE MERŠIČ MILORADIČ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A.)   feladat-ellátási megállapodás alapján horvát nemzetiségi nevelést biztosít Szombathely óvodásai számára. Az óvoda felvételi körzete Szombathely város közigazgatási területe és a környező települések.
  Az óvodában a beiratkozás időpontja:
  2021. április 22  – 23. (csütörtök – péntek) 7.00-17.00 óra

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata